მომხმარებლების კონფიდენციალურობა

 • კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა ვრცელდება „ ვებ-გვერდთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაცვის საკითხებზე.
 • ვებ-გვერდის ადმინისტრაციის მიზანია დაიცვას თქვენი პირადი ინფორმაცია.
 • მოყვანილი პირობების მიღებით თქვენ აშკარა თანხმობას გვაძლევთ, გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკის წესების მიხედვით.
 • ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები და დამატებები აღნიშნულ წესებში ან მის ნებისმიერ ნაწილში მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე. მას შემდეგ რაც მომხმარებელი კვლავ გამოიყენებს ვებ-გვერდს, აღნიშნული მოქმედება ჩაითვლება ცვლილებებსა და დამატებებზე თანხმობად.

ინფორმაციის შეგროვება

 • ინფორმაციის შეგროვება ხდება როდესაც თქვენ რეგისტრირდებით საიტზე .
 • როდესაც თქვენ მოიხმართ საიტს რეგისტრაციის გარეშე არ ხდება პირადი ინფორმაციის შეგროვება.

პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია

 • პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის მონაცემები კონკრეტული მომხარებლის იდენტიფიცირებისთვის. როდესაც მომხმარებელი ახორციელებს გარკვეულ აქტივობას ვებ-გვერდზე, მაგალითად (რეგისტრირდება, უკვეთავს პროდუქტს და ა.შ.) შეიძლება ვებ-გვერდის ადმნისიტრაციის მიერ მოთხოვნილ იქნეს პირადი ინფორმაცია.
 • აკრძალულია აღნიშნული ინფორმაციის გაზიარება გარდა შემდეგი შემთხვევებისა: გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია რათა, მოვახდინოთ თქვენი იდენტიფიკაცია ან უზრუნველყოფა პროდუქტებითა და მომსახურებით, განვავითაროთ ვებ-გვერდი, გავაუმჯობესოთ საქმიანობა, დავხვეწოთ ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების შეთავაზებები; აღვმოფხვრათ ხარვეზები, ეფექტურად გადავწყვიტოთ დავა, დაგიკავშირდეთ თქვენ, აღვასრულოთ ჩვენს შორის დადებული ხელშეკრულება, დავიცვათ კანონმდებლობა.

არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია

 • ინფორმაცია რომლის საშუალებითაც არ ხდება მომხმარებლის იდენტიფიცირება არის არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, შესაბამისად ვებ-გვერდის ადმნისტრაციას უფელბა აქვს გააზიაროს ასეთი ინფორმაცია სხვა პირებთან და კომპანიებთან შეხედულებისამებრ.

პირადი ინფორმაციის კონტროლი

 • თქვენ ვალდებული ხართ პირადი საიდნეტიფიკაციო მონაცმემების ცვლილებების შემთხვევაში, დროულად შეცვალოთ ეს ინფრომაცია ვებ-გვერდზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს იმ ზიანზე რომელიც თქვენ მოგადგებათ.

ინფორმაციის უსაფრთხოება

 • თქვენს პირად ინფორმაციაზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის და დაშიფრული პაროლის მეშვეობით. თქვენივე უსაფრთხოების მიზნით უნდა გაუფრთხილდეთ და არ გაავრცელოთ პაროლი.

Cookies

 • ჩვენი სისტემა იყენებს “Cookies” რაც, არის დაშიფრული კოდი, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ბრაუზერის ხელახალი გახსნისას დარჩეს საიტზე ავტორიზებული.

ვებგვერდების ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა

 • აღნიშნული წესები ვრცელდება მხოლოდ ჩვენს ვებ გვერდზე.
 • ვებ-გვერდი არის დაცული „უსაფრთხოების სერტიფიკატით“ და მონაცემების გაცვლა ხდება დაშიფრული https არხით.
 • მიუხედავად ამისა შეგახსენებთ, რომ ინტერნეტკომუნიკაციები მაინც არ არის ბოლომდე უსაფრთხო.
 • ჩვენ არ შეგვიძლია ავიღოთ რაიმე სახის პასუხისმგებლობა ვებ-გვერდზე გაგზავნილ მონაცემებზე მესამე პირების მიერ არასანქცირებულ წვდომაზე ან/და ინფორმაციის დაზიანებაზე;